Reklamacje i zwroty

DANE FIRMY :
F.H.U.BOLS Krzysztof Detnerski
ul.Bogusławskiego 65
43-155 Bierun
POLAND
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzisłalności gospodarczej zostało wydane przez :
BURMISTRZ MIASTA BIERUŃ NR. EWID.2526  
NIP: 646-119-08-23
PL6461190823

 

 

1.        F.H.U. BOLS -  Gwarant udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionego towaru.

2.        Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży .

        Za datę sprzedaży uznaje się datę wystawienia dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT ).

        Jeżeli gwarancja ma dłuższy okres - jest podana bezpośrednio w aukcji .

3.        W ramach gwarancji gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w terminie określonym w gwarancji .

4.        Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych po sprzedaży, spowodowanych niezgodnym z instrukcją montażem, nieodpowiednim użytkowaniem towaru, przechowywaniem.

5.        Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych samowolną przeróbką lub naprawą.

6.        Ujawnione wady fizyczne zostaną usunięte niezwłocznie po dostarczeniu towaru do biura Gwaranta, okres naprawy nie powinien przekraczać 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 28 dni. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

7.         ZWROTY :
Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

Opis procedury reklamacji :
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 Towar zwracany powinien zostać dostarczony do biura Gwaranta wraz z dokumentem sprzedaży (paragon / Faktura Vat )   , zwykłą przesyłką pocztową lub inną przesyłką kurierską na koszt KUPUJĄCEGO.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

.

8.        Nabywca towaru ma prawo do wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona pięciu napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem lub serwis gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wad jest niemożliwe .

9.        W przypadku kiedy podlegający w ramach reklamacji wymianie towaru nie może zostać wymieniony na taki sam określony co do gatunku (np.została zakończona jego produkcja),

        Gwarant ma prawo wymienić na towar inny o parametrach technicznych zbliżonych do reklamowanego.

10.     W razie wymiany towaru na wolny od wad, Nabywca z gwarancji obowiązany jest zwrócić reklamowany towar w stanie kompletnym. W przeciwnym wypadku Gwarant obciąży Uprawnionego z gwarancji kwotą stanowiącą równowartość brakujących  lub uszkodzonych części.

11.  Kupujacy ma prawo do zwrotu towaru do 14-stu dni bez podania przyczyny - z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, towar kompletny z paragonem lub FV ,koszt przesyłki zwrotnej jest po stronie kupujacego.

12.     Sprzęt do serwisu powinien być dostarczony kompletny, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem w transporcie.

13. Ceny oferowane a aukcjach są cenami brutto, do ww ceny należy doliczyć koszt przesyłki podany bezpośrednio w aukcji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl